ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ದಿನಾಂಕ ವಿವರಣೆ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
1 2010 ಸಿ ಮತ್ತು ಆರ್  ಕಾಯಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿa350kb
2 2000 ಕೆ ಟಿ ಟಿ ಇ ಕಾಯಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿa238kb
3 1964 ಮುನಿಸಿಪಾಲಿಟಿ ಕಾಯಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿa1223kb
4 2014 ಬೀದಿ ಬದಿ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಕಾಯಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿa132kb
5   ನಗರಾಭಿವ್ರದ್ದಿ ಕಾಯಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿa853kb

 

 

ಮೂಲ : ನಗರಸಭೆ,  ಹಾಸನ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ.