ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಸರು ಹುದ್ದೆ ವಿಳಾಸ ಸಂಪರ್ಕ ಸಂಖ್ಯೆ ಫೋಟೋ
1 ಕ್ರಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಆರ್ ಪೌರಾಯುಕ್ತರು ಹಾಸನ ನಗರಸಭೆ 9134306577 co

 

2 ರಂಗಸ್ವಾಮಿ ಸ ಕಾ ಅ ಹಾಸನ ನಗರಸಭೆ 6448505012 ranga

 

3 ಕವಿತ ಕೆ ಆರ್ ಸೀ ಪ್ರೋ ಹಾಸನ ನಗರಸಭೆ 9449319433 kavi

 

4   ಸ ಹಾಯಕ ಅಭಿಯಂತರರು ಹಾಸನ ನಗರಸಭೆ    
5 ಲೋಕೇಶ್ವರಿ ಎನ್ ಪರಿಸರ ಅಭಿಯಂತರರು ಹಾಸನ ನಗರಸಭೆ 9036716494 lok

 

6 ಮಧುಸೂಧನ್ ಎ ಪಿ ಲೆಕ್ಕಾದೀಕ್ಷಕರು ಹಾಸನ ನಗರಸಭೆ 9964796874 madhu

 

7   ಸಮುದಾಯ ಸಂಘಟನಾ ಅಧಿಕಾರಿ ಹಾಸನ ನಗರಸಭೆ    
  ಪ್ರಕಾಶ ಕೆ ಪಿ ಕಚೇರಿ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ಹಾಸನ ನಗರಸಭೆ 9980703324 pra

 

  ಪ್ರಕಾಶ ಸಿ ಎಸ್ ಕಂದಾಯಾಧಿಕಾರಿ ಹಾಸನ ನಗರಸಭೆ 7760648744 pra

 

  ಮೂರ್ತಿ ಡಿ ಲೆಕ್ಕಿಗರು ಹಾಸನ ನಗರಸಭೆ 8152957163 mur

 

  ಪ್ರವೀಣ್ ಕುಮಾರ್ ಕಿರಿಯ  ಅಭಿಯಂತರರು ಹಾಸನ ನಗರಸಭೆ 9008932803  
  ಸುಜಾತ ಬಿ ಜೆ ಕಿರಿಯ  ಅಭಿಯಂತರರು ಹಾಸನ ನಗರಸಭೆ 9844466061 suj

 

  ಕವಿತ ಕೆ ಆರ್ ಕಿರಿಯ  ಅಭಿಯಂತರರು ಹಾಸನ ನಗರಸಭೆ 9449534504  
  ಆನಂದ ಹಿರಿಯ ಆರೋಗ್ಯ  ನಿರೀಕ್ಷಕರು ಹಾಸನ ನಗರಸಭೆ 9916242332 ana

 

    ಹಿರಿಯ ಆರೋಗ್ಯ  ನಿರೀಕ್ಷಕರು ಹಾಸನ ನಗರಸಭೆ    
    ಹಿರಿಯ ಆರೋಗ್ಯ  ನಿರೀಕ್ಷಕರು ಹಾಸನ ನಗರಸಭೆ    
  ರಂಜನ್ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರು ಹಾಸನ ನಗರಸಭೆ 7090648026 ran

 

  ಕ್ರಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರು ಹಾಸನ ನಗರಸಭೆ   kr

 

    ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರು ಹಾಸನ ನಗರಸಭೆ    
    ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರು ಹಾಸನ ನಗರಸಭೆ    
  ಅಣ್ಣಾಸ್ವಾಮಿ

ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಆಪರೇಟರ್

(ಕ್ಷೇಮಾಬಿರ್ವದ್ದಿ)

ಹಾಸನ ನಗರಸಭೆ 9964480651 ann

 

  ಪ್ರಾಕಾಶ್ ಸಿ ಪಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಂದಾಯ ನಿರೀಕ್ಷಕರು ಹಾಸನ ನಗರಸಭೆ 9980703324 pra

 

  ಶಾಂತರಾಜು ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಂದಾಯ ನಿರೀಕ್ಷಕರು ಹಾಸನ ನಗರಸಭೆ 9986471842 sha

 

  ಅಭಿಲಾಷ್ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಂದಾಯ ನಿರೀಕ್ಷಕರು ಹಾಸನ ನಗರಸಭೆ 9241085057 abi

 

  ಜಗದಾಂಭ ಬಿ ಕೆ ಸಂಮುದಾಯ ಸಂಘಟಕರು ಹಾಸನ ನಗರಸಭೆ 9538735890 jag

 

  ಧನಂಜಯ ಸಂಮುದಾಯ ಸಂಘಟಕರು ಹಾಸನ ನಗರಸಭೆ 9964543279 dha

 

    ಸಂಮುದಾಯ ಸಂಘಟಕರು ಹಾಸನ ನಗರಸಭೆ    
  ಆದೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಕಿರಿಯ ಆರೋಗ್ಯ ನಿರೀಕ್ಷಕರು ಹಾಸನ ನಗರಸಭೆ 9513985597 ad

 

  ಪ್ರಸಾದ್(ನಿಯೋಜನೆ) ಕಿರಿಯ ಆರೋಗ್ಯ ನಿರೀಕ್ಷಕರು ಹಾಸನ ನಗರಸಭೆ 8073103727 p

 

  ರಾಹುಲ್ ನಾಗರಾಜ(ನಿಯೋಜನೆ) ಕಿರಿಯ ಆರೋಗ್ಯ ನಿರೀಕ್ಷಕರು ಹಾಸನ ನಗರಸಭೆ 9844096037 r

 

  ಗಿರೀಷ್ ಹೆಚ್ ಸಿ ಏಲಕ್ಟ್ರೀಷಿಯನ್ ಗ್ರೇಡ್ 1 ಹಾಸನ ನಗರಸಭೆ 7892054926 gi

 

  ಸುಂದರಮ್ಮ ದ್ವಿತೀಯ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರು ಹಾಸನ ನಗರಸಭೆ 9141663833 sun

 

  ಕೇಶವೇಗೌಡ ದ್ವಿತೀಯ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರು ಹಾಸನ ನಗರಸಭೆ 9844625193 kes

 

  ಚಂದ್ರೇಗೌಡ ದ್ವಿತೀಯ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರು ಹಾಸನ ನಗರಸಭೆ 9980967398 cha

 

  ಶಾಂತಕುಮಾರ ದ್ವಿತೀಯ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರು ಹಾಸನ ನಗರಸಭೆ 9449660328 sh

 

  ಮುರಳೀಧರ ದ್ವಿತೀಯ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರು ಹಾಸನ ನಗರಸಭೆ 843555815 mu

 

  ವೆಂಕಟೇಶ ಪಿ ಕೆ ದ್ವಿತೀಯ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರು ಹಾಸನ ನಗರಸಭೆ 7760240018 ven

 

  ರಮೇಶ್ ದ್ವಿತೀಯ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರು ಹಾಸನ ನಗರಸಭೆ 9945866650 ra

 

  ದುಬ್ಬೇಗೌಡ ದ್ವಿತೀಯ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರು ಹಾಸನ ನಗರಸಭೆ 9731504899 du

 

  ಶ್ರೀ ರಾಮು ದ್ವಿತೀಯ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರು ಹಾಸನ ನಗರಸಭೆ   sr

 

  ಕಮಾರ ಸ್ವಾಮಿ ದ್ವಿತೀಯ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರು ಹಾಸನ ನಗರಸಭೆ 9448997002 ku

 

  ರಾಮೇಗೌಡ ದ್ವಿತೀಯ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರು ಹಾಸನ ನಗರಸಭೆ    
  ಉದಯಕಮಾರ ಸ್ವಾಮಿ ದ್ವಿತೀಯ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರು ಹಾಸನ ನಗರಸಭೆ    
    ದ್ವಿತೀಯ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರು ಹಾಸನ ನಗರಸಭೆ    
  ರಾಜಣ್ಣ ದ್ವಿತೀಯ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರು ಹಾಸನ ನಗರಸಭೆ    
  ವೆಂಕಠೇಶ ಕರವಸೂಲಿಗಾರರು ಹಾಸನ ನಗರಸಭೆ    
  ಕಾಂತರಾಜು ಕರವಸೂಲಿಗಾರರು ಹಾಸನ ನಗರಸಭೆ 9964395636 kan

 

  ಹೇಮಂತ ಕರವಸೂಲಿಗಾರರು ಹಾಸನ ನಗರಸಭೆ 9449372013 hem

 

  ಯೋಗೇಶ ಕರವಸೂಲಿಗಾರರು ಹಾಸನ ನಗರಸಭೆ 8749000335 yog

 

  ಕಿರಣ ಮೋಹನ್ ಕರವಸೂಲಿಗಾರರು ಹಾಸನ ನಗರಸಭೆ 9916893683 ki

 

  ನಾಗರಾಜು ಕರವಸೂಲಿಗಾರರು ಹಾಸನ ನಗರಸಭೆ 8951561116 na

 

  ರಮೇಶ್  ಕರವಸೂಲಿಗಾರರು ಹಾಸನ ನಗರಸಭೆ 9945866650 ra

 

  ಮಂಜುನಾಥ ಕರವಸೂಲಿಗಾರರು ಹಾಸನ ನಗರಸಭೆ 9844623830 ma

 

  ರಾಜೇಗೌಡ ಕರವಸೂಲಿಗಾರರು ಹಾಸನ ನಗರಸಭೆ 9742725036 ra

 

  ನಂದೀಶ ಕರವಸೂಲಿಗಾರರು      
  ಉಮಾಶಂಕರ ಕರವಸೂಲಿಗಾರರು(ಪ್ರಬಾರ) ಹಾಸನ ನಗರಸಭೆ 9902471711 uma

 

  ಕುಮಾರ  ಕರವಸೂಲಿಗಾರರು(ಪ್ರಬಾರ) ಹಾಸನ ನಗರಸಭೆ 9035381226 ku

 

  ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಕರವಸೂಲಿಗಾರರು(ಪ್ರಬಾರ) ಹಾಸನ ನಗರಸಭೆ 9844270390 sr

 

    ಚಾಲಕರು ಹಾಸನ ನಗರಸಭೆ    

 

 

ಮೂಲ : ನಗರಸಭೆ ಹಾಸನ    ಹಾಸನ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ.