ನಗರಸಭೆಯ ಕಾರ್ಯಗಳು

ನಗರಸಭೆ  ಕರ್ನಾಟಕ ನಗರಸಭೆ ಅಧಿನಿಯಮ 1964 ರ ರೀತ್ಯಾ ಸ್ಥಾಪಿತವಾಗಿದ್ದು ಪ್ರದೇಶದ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಸಾಂದ್ರತೆ ಬರುವ ಆದಾಯ ಶೇಕಡಾವಾರು ವ್ಯವಸಾಯೇತರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವರು ಆರ್ಥೀಕವಾಗಿ ಮುಖ್ಯವಾದ ಸ್ಥಳ ಮತ್ತು ಇತರೆ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೂಂಡು ಕರ್ಕಾರದ ನೂಟಿಪಿಕೇಷನ್ ಮೂಲಕ ಮುನಿಸಿಪಾಲಿಟಿ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಭಾರತ ಸಂವಿದಾನದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳಿಯ ಜನರೇ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ಕ್ರೂಡೀಕರಿಸಿಕೋಂಡು  ಜನರ   ಆಶೂತ್ತರಗಳನ್ನು ಸ್ಪಂದಿಸಿ ಅಭಿರ್ವದ್ದಿಯನ್ನು ಪಡಿಸುವುದು ಈ ನಗರ  ಸ್ಥಳಿಯ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮುಖ್ಯ ಜವಬ್ದಾರಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ.ಈ ನಗರ ಸಂಸ್ಥೇ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ನಗರಾಭಿವ್ವದ್ದಿ ಇಲಾಖೆಯ   ಆಡಳಿತ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದು ನಗರಾಬಿರ್ವದ್ದಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶೀಗಳು /ಪೌರಾಡಳಿತ ನಿರ್ದೇಶಕರು /ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು/ಜಿಲ್ಲಾ ನಗರಾಭಿವ್ವದ್ದಿ ಕೋಶದ  ಯೋಜನಾ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಈ ಸಂಸ್ಥೇಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡುವ  ತಪಾಸಣೆ ಮಾಡುವ ನಿರ್ದೇಶನಗಳನ್ನು ನೀಡುವ  ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಹೋಂದಿರುತ್ತಾರೆ. 

ಸರ್ಕರದಿಂದ ನೇಮಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಪೌರಾಯುಕ್ತರು ಸಂಸ್ಥೆಯ  ಎಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಾಗೂ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಕಾರ್ಯಗತಗೂಳಿಸಲು ಅಧೀಕಾರಿಗಳಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಅವರ  ಻ದೀನದಲ್ಲಿ ಅಢಳಿತ ಕಂದಾಯ ತಾಂತ್ರಿಕ  ನೈರ್ಮಲ್ಯ ಯೋಜನೆಗಳು ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ. 

 

 

 

ಮೂಲ : ನಗರಸಭೆ,  ಹಾಸನ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ.