ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಸಂಖ್ಯೆ ವಿವರಣೆ ಪ್ರಕಟಿತ ದಿನಾಂಕ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್‌ಗಳು ಆರ್ಕೈವ್ ದಿನಾಂಕ
1 ಯು ಡಿ ಡಿ 39 ಎಮ್ ಎಲ್ ಆರ್ 2019 ಅದ್ಯಕ್ಷ   ಉಪಾದ್ಯಕ್ಷರ  ಮೀಸಲಾತಿ 11-03-2020 ಇಲ್ಲಿ  ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ  ಅ
2 ಮುನಿಸಿ(1)ಸಿಬ್ಬಂದಿ/ಸಿ ಆರ್/2020-21  ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿ ಅಟೆಂಡರ್ 22-06-2020 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ ಅ673 ಕೆ ಬಿ
3 ಮುನಿಸಿ(1)ಸಿಬ್ಬಂದಿ/ಸಿ ಆರ್/2020-21  ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿ  ಕರವಸೂಲಿಗಾರರು 22-06-2020 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ ಅ1182 ಕೆ ಬಿ
4 ಮುನಿಸಿ(1)ಸಿಬ್ಬಂದಿ/ಸಿ ಆರ್/2020-21  ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿ  ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಸಹಾಯಕ 22-06-2020 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ ಅ2013 ಕೆ ಬಿ
5 ಮುನಿಸಿ(1)ಸಿಬ್ಬಂದಿ/ಸಿ ಆರ್/2020-21  ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿ  ಸ್ಯಾನಿಟರ್ ಸೂಪರ್ ವ್ಯಸರ್ 22-06-2020 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ ಅ738 ಕೆ ಬಿ
6 ಮುನಿಸಿ(1)ಸಿಬ್ಬಂದಿ/ಸಿ ಆರ್/2020-21  ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿ  ಎಸ್ ಡಿ ಎ 22-06-2020 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ ಅ1682 ಕೆ ಬಿ
7 ಮುನಿಸಿ(1)ಸಿಬ್ಬಂದಿ/ಸಿ ಆರ್/2020-21  ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿ ಇತರರು ಡಿ ಗ್ರೂಪ್ 22-06-2020 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ ಅ3547 ಕೆ ಬಿ
8          

 

ಮೂಲ : ನಗರಸಭೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ.