ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ದಿನಾಂಕ ವಿವರಗಳು ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ಗಳು
1   ಶಾಖೆಯ ಬಗ್ಗೆ  ಇಲ್ಲಿ  ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿa1192kb
2   ಬಿ ಡಬ್ಲೂ ಎಂ  ರೂಲ್ಸ್   ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿa326kb
3    ಸಿ ಡಿ ರೂಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿa287kb
4   ಎಸ್ ಡಬ್ಲೂ ಎಂ  ರೂಲ್ಸ್  2016 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿa425kb
5   ಕೆ ಎಂ ಸಿ ಆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿa2622kb
6   ಎಂ ಎಸ್ ಡಬ್ಲೂ ರೂಲ್ಸ್ ಭಾಗ 1 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿa25568kb
7   ಎಂ ಎಸ್ ಡಬ್ಲೂ ರೂಲ್ಸ್ ಭಾಗ 2 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿa15791kb
8   ಎಂ ಎಸ್ ಡಬ್ಲೂ ರೂಲ್ಸ್ ಭಾಗ 3 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿa12723kb
9   ಮ್ಯಾನುಯಲ್ ಸ್ಕಾವೆಂಜರ್ ಆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿa136kb
10   ಪಿ ಡಬ್ಯೂ ಎಂ ರೂಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿa528kb
11   ನ.ಸ್ಥ.ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಉದ್ದಿಮೆ ಪರವಾನಿಗೆ (ವ್ಯಾಪಾರ) ತಂತ್ರಾಂಶವನ್ನು ಬಳಸುವ ಕುರಿತು ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ image 937 ಕೆ.ಬಿ
12      
13      
14      

 

ಮೂಲ : ನಗರಸಭೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ.