ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಸಂಖ್ಯೆ ವಿವರಣೆ ಪ್ರಕಟಿತ ದಿನಾಂಕ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್‌ಗಳು ಆರ್ಕೈವ್ ದಿನಾಂಕ
1 ಸಂ:19958 ಡಿಎಂಎ 22 ಡಿಎಂಐಎಸ್ ಸಿ 2017-18 ನ.ಸ್ಥ,ಸಂ ವಿಧಿಸುವ ಆಸ್ತಿ ತೆರಿಗೆ ಮೇಲಿನ ಶೇ.5ರ ರಿಯಾಯಿತಿಯ ಕಾಲಾವಧಿಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ 7-4-2020 ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ image 719 ಕೆ.ಬಿ  
2 ಸಂ:29918 ಡಿಎಂಎ 77 ಡಿಇವಿಟಿ 2019-20 ಎನ್.ಜಿ.ಟಿ ಓಎ 454-21018 ಡಬ್ಲ್ಯೂಪಿ 47875-876 2014 21-3-2020 ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ image 271 ಕೆ.ಬಿ  
3 ಸಂಖ್ಯೆ:ನಅಇ 43 ಎಂಎನ್ಇ 2020 (ಇ) ಬೇಸಿಗೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಶುಚಿತ್ವವನ್ನು ಕಾಪಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ 6-3-2020 ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ image 274 ಕೆ.ಬಿ  
4 ಸಂ:29931 ಡಿಎಂಎ 6 ಎಸ್.ಎಫ್.ಸಿ ನೀರು 2019-20 ನ.ಸ್ಥ.ಸಂ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಪರಿಹರಿಸಲು ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನವನ್ನು ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಬಳಸುವ ಕುರಿತು 5-3-2020
ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ image 958 ಕೆ.ಬಿ
 
5 ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ನಡವಳಿಗಳು ಡೆಲಿಗೇಷನ್ ಆಪ್ ಪ್ಯನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಪವರ್ 20-4-2020 ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿimage955 ಕೆ ಬಿ  

 

ಮೂಲ : ನಗರಸಭೆ, ಹಾಸನ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ.