ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಸರು ಹುದ್ದೆ ವಿಳಾಸ ಸಂಪರ್ಕ ಸಂಖ್ಯೆ ಫೋಟೋ
1 ಶ್ರೀ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ರೇವಣ್ಣ ಎಂ ಪಿ ಹಾಸನ                    ಪ್ರಜ್ವಲ್

 

2 ಶ್ರೀ ಪ್ರೀತಮ್ ಜೆ ಗೌಡ ಎಂ ಎಲ್ ಎ ಹಾಸನ   ಪ್ರೀತಮ್

 

3 ಶ್ರೀ ಗೋಪಾಲ ಸ್ವಾಮಿ  ಎಂ ಎಲ್ ಸಿ  ಹಾಸನ    ಗೋಪಾಲ್

 

 

 

ಮೂಲ : ನಗರಸಭೆ,  ಹಾಸನ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ.