ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಸರು ಹುದ್ದೆ ವಿಳಾಸ ಸಂಪರ್ಕ ಸಂಖ್ಯೆ ಫೋಟೋ
1  ಆರ್ ಗಿರೀಶ್  ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿಗಳು  ಹಾಸನ 918172-267345 gi

 

2          
3          
4          
5          
6          

 

ಮೂಲ : ನಗರಸಭೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ.