ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ವರ್ಷ ವಿವರಣೆ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
1 2020-21 ಹಾಸನ ನಗರಸಭೆಯ   ಆಯವ್ಯಯ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿa3605kb
2 2019-20 ಹಾಸನ ನಗರಸಭೆಯ   ಆಯವ್ಯಯ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿa4728kb
3 2018-19 ಹಾಸನ ನಗರಸಭೆಯ   ಆಯವ್ಯಯ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿa5051kb
4 2017-18 ಹಾಸನ ನಗರಸಭೆಯ   ಆಯವ್ಯಯ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿa5280kb
5 2016-17 ಹಾಸನ ನಗರಸಭೆಯ   ಆಯವ್ಯಯ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿa7293kb
6 2015-16 ಹಾಸನ ನಗರಸಭೆಯ   ಆಯವ್ಯಯ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿa2477kb
7 2014-15 ಹಾಸನ ನಗರಸಭೆಯ   ಆಯವ್ಯಯ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿa3106kb