ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ವರ್ಷ ವಿವರಣೆ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
1 2020-21 ನಗರ ನಿರ್ವಹಣಾ ವರದಿ ಇಲ್ಲಿ  ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ
2 2019-20 ನಗರ ನಿರ್ವಹಣಾ ವರದಿ ಇಲ್ಲಿ  ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ
3 2018-19 ನಗರ ನಿರ್ವಹಣಾ ವರದಿ ಇಲ್ಲಿ  ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ
4 2017-18 ನಗರ ನಿರ್ವಹಣಾ ವರದಿ ಇಲ್ಲಿ  ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ
  2016-17 ನಗರ ನಿರ್ವಹಣಾ ವರದಿ ಇಲ್ಲಿ  ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ
6 2015-16 ನಗರ ನಿರ್ವಹಣಾ ವರದಿ ಇಲ್ಲಿ  ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ