ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ವರ್ಷ ವಿವರಣೆ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
1 2020-21 ವೆಚ್ಚ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯ ಕ್ಷಮತೆ ಸೂಚಕ  ಇಲ್ಲಿ  ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ
2 2019-20 ವೆಚ್ಚ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯ ಕ್ಷಮತೆ ಸೂಚಕ  ಇಲ್ಲಿ  ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ
3 2018-19 ವೆಚ್ಚ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯ ಕ್ಷಮತೆ ಸೂಚಕ  ಇಲ್ಲಿ  ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ
4 2017-18 ವೆಚ್ಚ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯ ಕ್ಷಮತೆ ಸೂಚಕ  ಇಲ್ಲಿ  ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ
5 2016-17 ವೆಚ್ಚ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯ ಕ್ಷಮತೆ ಸೂಚಕ  ಇಲ್ಲಿ  ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ
6 2015-16 ವೆಚ್ಚ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯ ಕ್ಷಮತೆ ಸೂಚಕ  ಇಲ್ಲಿ  ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ