ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ವರ್ಷ ವಿವರಣೆ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
1 2020-21  ಆದಾಯ ಮತ್ತು ಖರ್ಚು ಇಲ್ಲಿ  ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ
2 2019-20 ಆದಾಯ ಮತ್ತು ಖರ್ಚು ಇಲ್ಲಿ  ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ
3 2018-19 ಆದಾಯ ಮತ್ತು ಖರ್ಚು ಇಲ್ಲಿ  ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ
4 2017-18 ಆದಾಯ ಮತ್ತು ಖರ್ಚು ಇಲ್ಲಿ  ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ
5 2016-17 ಆದಾಯ ಮತ್ತು ಖರ್ಚು ಇಲ್ಲಿ  ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ
6 2015-16 ಆದಾಯ ಮತ್ತು ಖರ್ಚು ಇಲ್ಲಿ  ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ