ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ವರ್ಷ ವಿವರಣೆ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
1 2020-21 ರಸೀದಿ ಮತ್ತು ಪಾವತಿಗಳು ಇಲ್ಲಿ  ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ
2 2019-20 ರಸೀದಿ ಮತ್ತು ಪಾವತಿಗಳು ಇಲ್ಲಿ  ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ
3 2018-19 ರಸೀದಿ ಮತ್ತು ಪಾವತಿಗಳು ಇಲ್ಲಿ  ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ
4 2017-18 ರಸೀದಿ ಮತ್ತು ಪಾವತಿಗಳು ಇಲ್ಲಿ  ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ
5 2016-17 ರಸೀದಿ ಮತ್ತು ಪಾವತಿಗಳು ಇಲ್ಲಿ  ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ
6 2015-16 ರಸೀದಿ ಮತ್ತು ಪಾವತಿಗಳು ಇಲ್ಲಿ  ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ