ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಸಂಖ್ಯೆ ವಿವರಣೆ ಪ್ರಕಟಿತ ದಿನಾಂಕ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್‌ಗಳು ಆರ್ಕೈವ್ ದಿನಾಂಕ
1 13-11-2017 ನಗರಸಭಾ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಭೆಯ ನಡವಳಿಗಳು   ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಕಿಕ್ಕಿಸಿa516kb  
2 05-10-2018 ನಗರಸಭಾ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಭೆಯ ನಡವಳಿಗಳು   ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಕಿಕ್ಕಿಸಿa56kb  
3 01-12-2018 ನಗರಸಭಾ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಭೆಯ ನಡವಳಿಗಳು   ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಕಿಕ್ಕಿಸಿa1573kb  
4 1-12-2018 ನಗರಸಭಾ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಭೆಯ ನಡವಳಿಗಳು   ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಕಿಕ್ಕಿಸಿa1542kb  
5 11-12-2018 ನಗರಸಭಾ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಭೆಯ ನಡವಳಿಗಳು   ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಕಿಕ್ಕಿಸಿa324kb  
6 21-01-2019 ನಗರಸಭಾ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಭೆಯ ನಡವಳಿಗಳು   ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಕಿಕ್ಕಿಸಿa610kb  
7 31-01-2019 ನಗರಸಭಾ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಭೆಯ ನಡವಳಿಗಳು   ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಕಿಕ್ಕಿಸಿa875kb  
8 23-02-2019 ನಗರಸಭಾ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಭೆಯ ನಡವಳಿಗಳು   ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಕಿಕ್ಕಿಸಿa2489kb  
9 15-06-2019 ನಗರಸಭಾ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಭೆಯ ನಡವಳಿಗಳು   ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಕಿಕ್ಕಿಸಿa542kb  
10 11-7-2019 ನಗರಸಭಾ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಭೆಯ ನಡವಳಿಗಳು   ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಕಿಕ್ಕಿಸಿa974kb  
11 21-8-2019 ನಗರಸಭಾ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಭೆಯ ನಡವಳಿಗಳು   ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಕಿಕ್ಕಿಸಿa884kb  
12 5-9-2019 ನಗರಸಭಾ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಭೆಯ ನಡವಳಿಗಳು   ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಕಿಕ್ಕಿಸಿa994kb  
13 4-10-2019 ನಗರಸಭಾ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಭೆಯ ನಡವಳಿಗಳು   ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಕಿಕ್ಕಿಸಿa1745kb  
14 21-10-2019 ನಗರಸಭಾ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಭೆಯ ನಡವಳಿಗಳು   ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಕಿಕ್ಕಿಸಿa3730kb  
15 21-12-2019 ನಗರಸಭಾ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಭೆಯ ನಡವಳಿಗಳು   ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಕಿಕ್ಕಿಸಿa589kb  
16 9-1-2020 ನಗರಸಭಾ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಭೆಯ ನಡವಳಿಗಳು   ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಕಿಕ್ಕಿಸಿa1039kb  
17 3-2-2020 ನಗರಸಭಾ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಭೆಯ ನಡವಳಿಗಳು   ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಕಿಕ್ಕಿಸಿa8434kb  
           
           
           
           

 

ಮೂಲ : ಹಾಸನ ನಗರಸಭೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ.