ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ದಿನಾಂಕ ವಿವರಗಳು ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ಗಳು
1 07-04-2020 ನಗರ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ವಿಧಿಸುವ ಆಸ್ತಿ ತೆರಿಗೆ ಮೇಲಿನ ಶೇ.5 ರ ರಿಯಾಯಿತಿಯ ಕಾಲಾವಧಿಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ image 719 ಕೆ.ಬಿ
2 10-3-2020 ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಳ್ಲಿ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿರುವ ಇ-ಆಸ್ತಿ ತಂತ್ರಾಂಶದಲ್ಲಿ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ತಂತ್ರಾಂಶಗಳ ಜೋಡಣೆ ಕುರಿತು ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ image 862 ಕೆ.ಬಿ
3 8-9-2016 ಇ-ಆಸ್ತಿ ತಂತ್ರಾಂಶದಲ್ಲಿ ಆಸ್ತಿಗಳ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ image 126 ಕೆ.ಬಿ
4 30-4-2016 ಹೊಸದಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಲಾದ ಇ-ಆಸ್ತಿ ತಂತ್ರಾಂಶವನ್ನು ನ.ಸ್ಥ.ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸುವ ಕುರಿತು ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ image 1915 ಕೆ.ಬಿ
5 24-05-2017 ಸಿ ಎ ನಿವೇಶನ ಸುತ್ತೋಲೆ  ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ image 146 ಕೆ ಬಿ
6 30-01-2018 ಸಿ ಎ ನಿವೇಶನ  ಅಧಿಸೂಚನೆ  ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ  image 278 ಕೆ ಬಿ
7 24-7-2018 ಮಳಿಗೆ ಸುತ್ತೋಲೆ  ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ image 317ಕೆ ಬಿ
8      

 

ಮೂಲ : ನಗರಸಭೆ   ಹಾಸನ , ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ.