ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ದಿನಾಂಕ ವಿವರಣೆ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
1   ಡೇ ನಲ್ಮ್ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ image
2   ರಾಜೀವ್ ಆವಾಜ್ ಯೋಜನೆ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ image
3   ಹೌಸಿಂಗ್ ಪಾರ್ ಆಲ್ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ image
4   ಸ್ವಚ್ಚ ಭಾರತ ಮಿಷನ್ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ image

 

ಮೂಲ : ನಗರಸಭೆ,   ಹಾಸನ  ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ.